Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2016-2017

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 784/QĐ-ĐH CNTT&TT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công GVCN cho các lớp ĐHCQ khóa XV

năm học 2016 – 2017

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị ban hành theo Quyết định số 379/QĐ-ĐH CNTT&TT ngày 28/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông;

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 13/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ đề nghị phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa XV năm học 2016 – 2017 của Khoa Khoa học cơ bản;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Công tác Học sinh sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Phân công GVCN cho các lớp ĐHCQ khóa XV (có danh sách kèm theo) kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Các giáo viên chủ nhiệm có tên trong điều 1 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ ban hành trong Quy chế của nhà trường và được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cán bộ giáo viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3 (th/h);

– Lưu: VT, CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Vũ Vinh Quang

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN CHO CÁC LỚP ĐHCQ KHÓA 15

NĂM HỌC 2016 – 2017

(Kèm theo Quyết định số 784/QĐ-ĐH CNTT&TT ngày 07 tháng 10 năm 2016)

Stt

Họ và tên

Lớp chủ nhiệm

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Vũ Hải Yến

CNTT K15A

0983.626.855

vhyen@ictu.edu.vn

2

Đỗ Thị Nga

CNTT K15B

0975.143.277

dtnga@ictu.edu.vn

3

Dương Thị Thu Hương

CNTT K15C

0912.700.323

dtthuong@ictu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Giang

CNTT K15D

0912.799.844

nttgiang@ictu.edu.vn

 KHMT K15A ghép vào

5

Đỗ Quỳnh Hoa

CNTT K15E

0904.057.070

dqhoa@ictu.edu.vn

HTTT K15A ghép vào

6

Phạm Văn Hảo

TT&MMT K15A

0977.866.495

pvhao@ictu.edu.vn

7

Trịnh Ngọc Hiến

KTPM K15A

0977.946.667

tnhien@ictu.edu.vn

8

Ngô Phương Thùy

KTPM K15B

0982356466

npthuy@ictu.edu.vn

9

Mai Văn Phi

ATTT K15A

01688.080.456

mvphi@ictu.edu.vn

10

Đặng Kim Dung

KTĐ ĐT K15A

0906.008.363

dkdung@ictu.edu.vn

11

Nguyễn Thị Nhung

CNTĐH K15A

0971.775.983

ntnhung@ictu.edu.vn

12

Phạm Thúy Hằng

ĐTTT K15A

0982.365.222

pthang@ictu.edu.vn

13

Nguyễn Thị Duyên

ĐTTT K15B

0978.411.589

ntduyen@ictu.edu.vn

14

Đinh Diệu Hằng

KTYS K15A

0934.445.889

dhhang@ictu.edu.vn

KTMT K15A ghép vào

15

Ngô Văn Mạnh

HTTTQL K15A

0934.387.000

nvmanh@ictu.edu.vn

16

Nguyễn Thị Hải Anh

QTVP K15A

0972628338

nthanh@ictu.edu.vn

17

Trần Thùy Linh

QTVP K15B

0913.056.663

linhtt@ictu.edu.vn

18

Bùi Thị Thanh Thủy

TMĐT K15A

0914953955

bttthuy@ictu.edu.vn

19

Nguyễn Thùy Linh

TTĐPT K15A

0988939755

ntlinh@ictu.edu.vn

20

Nguyễn Thị Phương Hoa

CN TRUYỀN
THÔNG K15A

0947712860

ntphoa@ictu.edu.vn

21

Hoàng Phương Khánh

TKĐH K15A

0977669156

hpkhanh@ictu.edu.vn

Ấn định danh sách có 21 người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *