PHÊ DUYỆT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2022

QĐ phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

quyet-dinh-so-42-phe-duyet-dmtckh-nam-2022_0001

  1. Hội đồng giáo sư nghành Vật lý 26_-hdgsn-vat-ly-dmtckh-2022_00011
  2. Hội đồng giáo sư ngành Toán học 22_-hdgsn-toan-hoc-dmtckh-2022_0001
  3. Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học 16_-hdgsn-ngon-ngu-hoc-dmtckh-2022_0001
  4. Hội đồng giáo sư ngành Văn hóa – NT – TDTT 24_-hdgsln-van-hoa-nt-tdtt-dmtckh-2022_00011
  5. Hội đồng giáo sư ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học 23_-hdgsln-triet-hoc-xhh-cth-dmtckh-2022_00011
  6. Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin 4_-hdgsn-cong-nghe-thong-tin-dmtckh-2022_0001
  7. Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học 8_-hdgsn-giao-duc-hoc-dmtckh-2022_00012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *