Bộ môn Khoa học tự nhiên

khtn-2016-2880-x-1920
Tập thể bộ môn Khoa học tự nhiên năm 2016

1.Trưởng bộ môn: ThS Ngô Mạnh Tưởng

Điện thoại: 0983323818

Email: nmtuong@ictu.edu.vn

2. Phó trưởng bộ môn: ThS Lại Văn Trung

Điện thoại: 0978752611

Email: lvtrung@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường Đại học CNTT&TT

Bộ môn Khoa học tự nhiên chịu trách nhiệm giảng dạy các môn khoa học tự nhiên (Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật lý đại cương, Hóa đại cương) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn học chuyên ngành. Bộ môn cũng tham gia biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác. Hiện nay bộ môn có 20 cán bộ giảng viên (có 03 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sỹ, 18 thạc sĩ (03 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh).

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

1 Trương Hà Hải TS – Xác suất thống kê 0912700700 thhai@ictu.edu.vn

2

Đinh Diệu Hằng Th.S (NCS) – Toán cao cấp 0934445889 ddhang@ictu.edu.vn

3

Ngô Mạnh Tưởng

Th.S (NCS)

– Toán cao cấp

– Toán kinh tế

0983323818

nmtuong@ictu.edu.vn

4

Lại Văn Trung

Th.S

– Xác suất thống kê

– Toán cao cấp

0978752611

lvtrung@ictu.edu.vn

5

Quách Thị Mai Liên Th.S – Xác suất thống kê

– Toán cao cấp

0973252666 qtmlien@ictu.edu.vn

6

Hoàng Phương Khánh

Th.S

– Xác suất thống kê

– Toán cao cấp

0977669156

hpkhanh@ictu.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Giang Th.S – Toán cao cấp 0888252008 nttgiang@ictu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Nhung Th.S – Xác suất thống kê

– Toán cao cấp

0979947287 ntnhung@ictu.edu.vn

9

Nguyễn Thùy Trang Th.S – Toán cao cấp 0969066222 nttrang@ictu.edu.vn

10

Khoa Thu Hoài (Kiêm nhiệm) Th.S -Xác suất thống kê 0914602999 kthoai@ictu.edu.vn

11

Nguyễn Huy Hùng (Kiêm nhiệm) Th.S – Xác suất thống kê 0989313101 hunghuy@gmail.com

12

Dương Thị Thu Hương Th.S – Vật lý đại cương 0912700323 dtthuong@ictu.edu.vn

13

Trịnh Ngọc Hiến Th.S – Vật lý đại cương 0977946667 tnhien@ictu.edu.vn

14

Phạm Văn Hảo Th.S – Vật lý đại cương 0977866495 pvhao@ictu.edu.vn

15

Vũ Hải Yến Th.S – Vật lý đại cương 0983626855 vhyen@ictu.edu.vn

16

Nguyễn Thị Thanh Huyền Th.S -Vật lý đại cương 0916782986 ntthuyen@ictu.edu.vn

17

Nguyễn Ngọc Tuấn (Kiêm nhiệm)

Th.S (NCS)

 – Hóa đại cương

0986796536

 nntuan@ictu.edu.vn

 18

 Đỗ Thị Nga

Th.S

 -Hóa đại cương

0975143277

 dtnga@ictu.edu.vn

 19

 Ma Thị Vân Hà

Th.S

 -Hóa đại cương 01256350887  mtvha@ictu.edu.vn