Bộ môn Khoa học tự nhiên

khtn-2016-2880-x-1920

Tập thể Bộ môn Khoa học tự nhiên năm 2016

hangdinh

1.Trưởng bộ môn: TS. Đinh Diệu Hằng

Điện thoại: 0934445889.

Email: ddhang@ictu.edu.vn

trung

2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Lại Văn Trung.

Điện thoại: 0978752611.

Email: lvtrung@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 404, nhà C1, trường Đại học CNTT&TT.

Bộ môn Khoa học Tự nhiên đảm nhiệm việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên (Đại số tuyến tính; Giải tích; Xác suất Thống kê; Lý thuyết Xác suất Thống kê; Toán kinh tế; Vật lý đại cương; Hóa đại cương) cho sinh viên trong trường. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn chuyên ngành. Bộ môn cũng tham gia biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác. Hiện tại có 18 giảng viên (có 02 giảng viên kiêm nhiệm) trong đó có 02 Tiến sĩ và 16 thạc sĩ (03 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh). Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 100%.