Bộ môn Lý luận chính trị

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

1.Trưởng bộ môn: Th.S Trần Thị Thủy

Điện thoại: 0948589598

email: ttthuy@ictu.edu.vn

2. Phó trưởng Bộ môn: Th.S Ngô Cẩm Tú

Điện thoại: 0978590959

Email: nctu@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Hiện Bộ môn có 09 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.

STT Họ và tên Học hàm, học vị Môn học đảm nhiệm SĐT Địa chỉ Mail
1 Trần Thị Thủy TS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Đường lối CM của ĐCSVN

0948.589.598 ttthuy@ictu.edu.vn
2 Ngô Cẩm Tú ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Đường lối CM của ĐCSVN

0944.525.906 nctu@ictu.edu.vn
3 Đỗ Quỳnh Hoa ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Tư tưởng HCM

0904.057.070 dqhoa@ictu.edu.vn
4 Phùng Thanh Hoa ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Đường lối CM của ĐCSVN

0915.987.978 pthoa@ictu.edu.vn
5 Trần Thuỳ Linh ThS

(NCS)

– Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Đường lối CM của ĐCSVN

0913.056.663 ttlinh@ictu.edu.vn
6 Trịnh Thị Kim Thoa ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Tư tưởng HCM

0915.798.456 ttkthoa@itcu.edu.vn
7 Hoàng Ngọc Bích ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin

– Tư tưởng HCM

0974.498.086 hnbich@ictu.edu.vn
8 Lê Thị Hường ThS – Tư tưởng HCM

– Đường lối CM của ĐCSVN

0979.984.934 lthuong@ictu.edu.vn
9 Đặng Thị Kim Dung ThS – Những NLCB của CN Mác – Lênin 0965.736.322 dkdung@ictu.edu.vn