Bộ môn Lý luận chính trị

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

1.Trưởng bộ môn: Th.S Trần Thị Thủy

Điện thoại: 0948589598

email: ttthuy@ictu.edu.vn

2. Phó trưởng Bộ môn: Th.S Ngô Cẩm Tú

Điện thoại: 0978590959

Email: nctu@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Hiện Bộ môn có 09 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số ĐT

Mail

1

Trần Thị Thủy

 

TS – Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

– Đường lối CM của ĐCSVN

0948589598 ttthuy@ictu.edu.vn

 

2

Đỗ Quỳnh Hoa Th.S – Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

0904057070 dqhoa@ictu.edu.vn

 

3

Ngô Cẩm Tú Th.S – Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

– Đường lối CM của ĐCSVN

0978590959 nctu@ictu.edu.vn

 

 

4

Trần Thùy Linh Th.S – Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

– Đường lối CM của ĐCSVN

0913056663 linhtt@ictu.edu.vn

 

5

Phùng Thanh Hoa Th.S – Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

– Đường lối CM của ĐCSVN

0915987978 pthoa@ictu.edu.vn

 

6

Trịnh Thị Kim Thoa Th.S – Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; – Tư tưởng Hồ Chí Minh 0915798456 ttkthoa@ictu.edu.vn

7

Đặng Thị Kim Dung Th.S – Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 0915862207 dkdung@ictu.edu.vn

8

 Hoàng Ngọc Bích Th.S – Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

0974498086  hnbich@ictu.edu.vn