Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ năm 2016

Tập thể Bộ môn Ngoại Ngữ năm 2016

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thùy Linh

Điện thoại: 0988939755

Email: linhnt@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và trang bị một số kiến thức cơ sở ngành (Tiếng Anh chuyên ngành) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Ngoài ra bộ môn còn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên toàn trường. Hiện nay bộ môn có 15 cán bộ giảng viên (có 02 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 2 NCS.

STT Họ và tên Học hàm, học vị Môn học đảm nhiệm SĐT Địa chỉ Mail
1 Hoàng Thu Giang ThS Anh văn 1,2,3 0915.212.700 htgiang@ictu.edu.vn
2 Nguyễn Thúy Hòa ThS Anh văn 1,2,3 0943.342.189 hoant@ictu.edu.vn
3 Nguyễn Thùy Linh TS Anh văn 1,2,3 0916.477.093 linhnt@ictu.edu.vn
4 Phan Như Quỳnh ThS Anh văn 1,2,3 0979.707.433 pnquynh@ictu.edu.vn
5 Bùi Thị Quyên ThS Anh văn 1,2,3 0915.954.442 btquyen@ictu.edu.vn
6 Hoàng Văn Sáu ThS Anh văn 1,2,3 0982.475.251 hvsau@ictu.edu.vn
7 Ngô Phương Thùy ThS Anh văn 1,2,3 0982.356.466 npthuy@ictu.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phương Hoa ThS Anh văn 1,2,3 0947.712.860 ntphoa@ictu.edu.vn
9 Bùi Thị Thanh Thủy ThS Anh văn 1,2,3 0963.128.663 bttthuy@ictu.edu.vn
10 Phạm Thúy Hằng ThS Anh văn 1,2,3 0982.365.222 pthang@ictu.edu.vn
11 Nguyễn Thị Duyên ThS Anh văn 1,2,3 0978.411.589 ntduyen@ictu.edu.vn
12 Đặng Phương Mai ThS Anh văn 1,2,3 0917.505.026 dpmai@ictu.edu.vn
13 Trần Thị Hòa ThS Anh văn 1,2,3 0943.882.226 tthoa@ictu.edu.vn
14 Dương Thị Hồng An ThS

(NCS)

Anh văn 1,2,3 0904.267.273 dthan@ictu.edu.vn
15 Trần Minh Thành ThS

(NCS)

Anh văn 1,2,3 0979.046.855 tmthanh@ictu.edu.vn