Văn phòng Khoa

vp-khoa

BCN Khoa và văn phòng Khoa năm 2016

Văn phòng Khoa chịu trách nhiệm giúp việc công tác văn phòng cho BCN Khoa. Hiện văn phòng Khoa có 01 chuyên viên:

1. Th.S Triệu Thị Mận

Điện thoại: 0916024663

Email: ttman@ictu.edu.vn