Văn phòng Khoa

vp-khoa
BCN Khoa và văn phòng khoa

Văn phòng Khoa chịu trách nhiệm giúp việc công tác văn phòng cho BCN Khoa. Hiện văn phòng Khoa có 03 chuyên viên:

1.Th.S Quản Thị Tố Quyên

Điện thoại: 0915009089

email: qttquyen@ictu.edu.vn

2. Th.S Triệu Thị Mận

Điện thoại: 0916024663

3. CN Nguyễn Thị Xuân Phượng

Điện thoại: 0974563553

email: ntxphuong@ictu.edu.vn