Sơ đồ tổ chức

07-04-2017-4-21-38-pm
DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Ban chủ nhiệm Khoa:

  1. Trưởng khoa: TS. Trương Hà Hải
  2. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Anh

Ban Chi ủy Chi bộ Khoa:

  1. Bí thư Chi bộ: TS. Trương Hà Hải
  2. Chi ủy viên: ThS: Trần Thị Thủy

BCH Công đoàn Khoa:

1. Chủ tịch công đoàn Bộ phận: ThS. Trần Minh Liên

2. Phó Chủ tịch công đoàn Bô phận: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

3. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Thanh Giang

4. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: Th.S Ngô Văn Mạnh

5. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Phạm Thúy Hằng

BCH Liên chi đoàn Khoa:

1. Bí thư Liên chi: ThS. Mai Văn Phi

2. Phó Bí thư Liên chi: ThS. Ma Thị Vân Hà

3. Ủy viên BCH Liên chi: ThS. Nông Văn Đồng

4. Ủy viên BCH Liên chi:

5. Ủy viên BCH Liên chi: ThS. Đỗ Thị Nga

6. Ủy viên BCH Liên chi: SV

7. Ủy viên BCH Liên chi: SV

BCH đoàn TNCS HCM Khoa:

1. Bí thư chi đoàn: ThS.Trịnh Ngọc Hiến

2. Phó Bí thư chi đoàn: ThS. Ngô Văn Mạnh

3. Ủy viên BCH chi đoàn: ThS. Lê Thị Hường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. TS. Trương Hà Hải, Trưởng khoa – Chủ tịch HĐ

2. TS.Nguyễn Thị Hải Anh, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn- Ủy viên ,thư ký HĐ

3. Th.S.Ngô Mạnh Tưởng , TBM Khoa học tự nhiên

4. ThS. Trần Thị Thủy, TBM Lý luận chính trị- Ủy viên

5. ThS. Ngô Mạnh Cường, TBM Giáo dục thể chất- Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Mai Linh, Phó trưởng bộ môn – Ủy viên.

Giáo vụ Khoa:

1. ThS. Ngô Cẩm Tú – Phụ trách Đào tạo

2. ThS. Dương Thị Thu Hương – Cán bộ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa