Sơ đồ tổ chức

07-04-2017-4-21-38-pm
DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Ban chủ nhiệm Khoa:

  1. Trưởng khoa: TS. Trương Hà Hải
  2. Phó trưởng khoa: TS. Đàm Thanh Phương
  3. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Anh

Ban Chi ủy Chi bộ Khoa:

  1. Bí thư Chi bộ: TS. Trương Hà Hải
  2. Phó Bí thư Chi bộ: TS. Đàm Thanh Phương
  3. Chi ủy viên: ThS: Trần Thị Thủy

BCH Công đoàn Khoa:

1. Chủ tịch công đoàn Bộ phận: ThS. Hoàng Thu Giang

2. Phó Chủ tịch công đoàn Bô phận: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

3. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Trần Thùy Linh

4. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: CN Ngô Văn Mạnh

5. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Nguyễn Thúy Hòa

BCH Liên chi đoàn Khoa:

1. Bí thư Liên chi: ThS. Mai Văn Phi

2. Phó Bí thư Liên chi: ThS. Ma Thị Vân Hà

3. Ủy viên BCH Liên chi: ThS. Nông Văn Đồng

4. Ủy viên BCH Liên chi:

5. Ủy viên BCH Liên chi: ThS. Đỗ Thị Nga

6. Ủy viên BCH Liên chi: SV

7. Ủy viên BCH Liên chi: SV

BCH đoàn TNCS HCM Khoa:

1. Bí thư chi đoàn: ThS.Đỗ Thị Nga

2. Phó Bí thư chi đoàn: ThS. Trịnh Ngọc Hiến

3. Ủy viên BCH chi đoàn: ThS. Ngô Văn Mạnh

Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa

1. TS. Trương Hà Hải, Trưởng khoa – Chủ tịch HĐ

2. TS.Đàm Thanh Phương , Phó Trưởng khoa, TBM Khoa học tự nhiên – Phó Chủ tịch HĐ

3. TS.Nguyễn Thị Hải Anh, Pho Trưởng khoa, Trưởng bộ môn- Ủy viên ,thư ký HĐ

4. ThS. Trần Thị Thủy, TBM Lý luận chính trị- Ủy viên

5.ThS. Hoàng Thu Giang, TBM Ngoại ngữ- Ủy viên

6. ThS. Ngô Mạnh Cường, TBM Giáo dục thể chất- Ủy viên

7. ThS. Nguyễn Mai Linh, Phó trưởng bộ môn – Ủy viên.

8. ThS. Nguyễn Thi Quỳnh Anh, Phó trưởng bộ môn – Ủy viên

Giáo vụ Khoa:

1. ThS. Ngô Cẩm Tú – Phụ trách Đào tạo

2. ThS. Dương Thị Thu Hương – Cán bộ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa