THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT    NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số: 262/ĐHCNTT&TT                    Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết Dương lịch 2015

 

            Căn cứ Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 2010/ĐHTN ngày 17/12/2014 của Đại học Thái Nguyên về việc nghỉ Tết dương lịch 2015, nhà trường  thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhà trường được biết nội dung sau:

Dịp nghỉ Tết Dương lịch: Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được nghỉ Tết Dương lịch năm 2015 liên tục trong 4 ngày, từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015 (theo đó cán bộ, viên chức đi làm thứ bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ thứ sáu, ngày 02/01/2015).

Nhà trường thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website;

- Lưu VT, HCTC.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Phạm Việt Bình