NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông -  Đại học Thái Nguyên được ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2015. Chi tiết cụ thể trong file đính kèm.