CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Căn cứ vào công văn số 302/ĐHCNTT&TT, ngày 26 tháng 08 năm 2015 về việc thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2015. Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

Khoa Khoa học cơ bản phổ biến tới các CBVC các qui định pháp luật về Hiến pháp, Luật giáo dục đại học, Bộ luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Công nghệ thông tin và một số văn bản qui phạm pháp luật (văn bản trên các file kèm theo).

Văn bản quy phạm pháp luật