TRANG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QLSV

LỊCH DẠY PHÙ ĐẠO CHO SINH VIÊN K13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CHI ĐOÀN CBGV KHOA KHCB

 

    Số:        /TTr-CĐGV-KHCB                    Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc sắp xếp lịch dạy phụ đạo cho sinh viên khóa 13

 

Kính gửi:

- Ban chủ nhiệm Khoa Khoa học cơ bản;

- Phòng Đào tạo.

 

- Căn cứ vào tình hình học tập của sinh viên khoá 13;

- Căn cứ vào chương trình hoạt động của Chi đoàn cán bộ giáo viên Khoa KHCB năm học 2014 – 2015;

  Nhằm củng cố kiến thức cho sinh viên và đảm bảo chất lượng kì thi kết thúc học phần, Chi đoàn cán bộ giáo viên Khoa Khoa học cơ bản kính trình Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo tạo điều kiện sắp xếp và bố trí lịch để giảng viên phụ đạo cho sinh viên với các môn học như sau:

 

Stt

Tên môn học

Số  lớp dự kiến

Số tiết dạy

Tên Lớp

 

Thời gian dự kiến

 

 

g

Địa điểm

1

Toán cao cấp1(buổi 1)

GV: Ngô Mạnh Tưởng

8

3

HTTT K13A,

KHMT K13A

KTPM K13A

TT&MMT K13A

CNTT K13A

CNTT K13B

CNTT K13C

CNTT K13D

 

 

Thứ 4 (tiết 2,3,4

ngày 24/12/2014)

 

 

 

 

 

C5 - 304

Toán cao cấp1 (buổi 2)

GV: Nguyễn ThịThanh Giang

8

3

ĐTTT K13A

KTĐ-ĐT K13A

KTYS K13A

HTTTQL K13A

QTVP K13A

KHMT K13A

TMĐT K13A

CNTĐH K13A

 

Thứ  2 (tiết 8,9,10

 Ngày 22/12/2014)

 

 

 

 

C5 - 304

Toán cao cấp1 (buổi 3)

GV:  Lại Văn Trung

7

3

TTĐPT K13A

CN Truyền thông K13A

TKĐH K13A

CN Truyền thông K13B

Dự bị K13C

ATTT K13A

Dự bị K13A

 

Thứ 2 (tiết 2,3,4

ngày 22/12/2014)

 

 

 

 

 

C5 - 304

Toán cao cấp1 (buổi 4)

GV: Nguyễn Thuỳ Trang

4

3

CNTT K13E

ĐHLT K13A

QTVP K13B

KTPM K13B

 

Thứ 5 (tiết 9,10,11

ngày 25/12/2014)

 

 

C5 - 304

2

Toán cao cấp

GV: Nguyễn Thị Nhung

3

3

        K13

Thứ 7(tiết 2,3,4

ngày 20/12/2014)

C5 - 405

3

 Vật lý 1 (buổi 1)

GV:Dương T Thu Hương

6

3

        K13

Thứ 5(tiết 2,3,4     ngày 15/1/2014)

C5 - 304

Vật lý 1 (buổi 2)

GV: Phạm V Hảo

6

3

         K13

Thứ 5(tiết 9,10,11

 ngày 15/1/2014 )

C5 - 304

4

Anh văn 1

GV:Đặng Phương Mai

7

3

         K13

 Thứ 7 (tiết 2,3,4 ngày 10/1/2014)

C5 - 304

Anh văn 1

GV:Nguyễn Thị Duyên

8

3

        K13

Thứ 6 (tiết 9,10,11 ngày 9/1/2014)

C5 - 304

5

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

GV:Mai T ngọc Bích

6

3

        K13

Thứ 6(tiết 4,5,6

ngày 26/12/2014)

C5 - 401

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

GV:Đặng T Kim Dung

6

3

         K13

Thứ 6 (tiết 9,10,11

ngày 26/12/2014)

C5 - 304

6

Tiếng Việt thực hành

GV:Phạm Thị Thoa

6

3

         K 12

Thứ 5 (tiết 4,5,6

 ngày 18/12/2014)

C5 - 302

Tiếng Việt thực hành

GV: Phạm Thị Hồng Nhung

6

3

         K 13

Thứ 4(tiết 7,8,9

 ngày 24/12/2014)

C5 -  304

 

Kính trình Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo xem xét và phê duyệt.

PHÒNG ĐÀO TẠO    

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

             

 

BÍ THƯ CHI ĐOÀN