GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại:

Email: lyluanchinhtri@ictu.edu.vn

2. Giới thiệu    

             Bộ môn Lý luận chính trị – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông được thành lập ngày 01/9/2011 theo quyết định số 39/ NQ – ĐHCNTT&TT ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc thành lập các bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ thông tin và Truyền thông.

3. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

            Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương.

4. Đội ngũ giảng viên

4.1. Lãnh đạo Bộ môn

              Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Thị Thủy

               

4.2. Danh sách cán bộ giáo viên của Bộ môn

             Bộ môn Lý luận chính trị với 09 cán bộ giảng dạy. Hiện có 08 Thạc sĩ, 01 cử nhân (trong số đó có 02 giảng viên đang học Tiến sĩ, 01 giảng viên đang theo học trình độ Thạc sĩ).

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số ĐT

Mail

1

Trần Thị Thủy

Thạc sĩ

- Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

- Đường lối CM của ĐCSVN

0948589598

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Đỗ Quỳnh Hoa

Thạc sĩ

- Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

0904057070

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Ngô Cẩm Tú

Thạc sĩ

- Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

- Đường lối CM của ĐCSVN

0978590959

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

Trần Thùy Linh

Thạc sĩ

- Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

- Đường lối CM của ĐCSVN

0913056663

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Phùng Thanh Hoa

Thạc sĩ

- Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin;

- Đường lối CM của ĐCSVN

0915987978

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Trịnh Thị Kim Thoa

Thạc sĩ

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; - Tư tưởng Hồ Chí Minh

0915798456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Đặng Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

0915862207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 Hoàng Ngọc Bích

Thạc sĩ

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

0974498086

 

 4. Danh sách các môn học do bộ môn đảm nhận

STT

Tên môn

Số tín chỉ

Ngành học

Trình độ

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

5

CNTT, ĐTVT, HTTTKT, ĐKTĐ

ĐHCQ, VLVH, CĐ

2

Đường lối CM của ĐCSVN

3

CNTT, ĐTVT, HTTTKT, ĐKTĐ

ĐHCQ ĐHCQ, VLVH, CĐ

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

CNTT, ĐTVT, HTTTKT, ĐKTĐ

ĐHCQ, VLVH, CĐ

4

Chính trị 1

3

CNTT

Trung cấp

5

Chính trị 2

2

CNTT

Trung cấp