BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


 

TRƯỞNG KHOA

TS. TRƯƠNG HÀ HẢI

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. ĐÀM THANH PHƯƠNG

              

                                 

14215612 839198539549864_369632978_o                               

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. NGUYỄN THỊ HẢI ANH