Tin tức và sự kiện

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN "NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM " NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ    THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Số:  02 /KH -KHCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2016

                       Kính gửi:   -  Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông;

                                         - Cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên trong Khoa

 

Thực hiện Kế hoạch số 505/KH-ĐHCNTT&TT ngày 21/10/2016 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016, Khoa Khoa học cơ bản xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức và sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm); làm cho Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong khoa.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn khoa.

- Nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật, vận dụng các quy định của pháp luật vào đời sống hàng ngày để giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tế. Hình thành thói quen  “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đối với cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn khoa.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường;

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2016, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho giảng dạy và học tập; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Cán bộ, viên chức, sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- “Cán bộ, viên chức, sinh viên Khoa Khoa học cơ bản gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016.

2. Nội dung

Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập hợp, vận động sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý,người lao động trong ngành giáo dục thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm về chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

- Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; các Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016-2017 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Nghị quyết Đại học Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, văn bản hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của Đại học Thái Nguyên, văn bản bản hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của nhà trường.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của sinh viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa.

- Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ quản lý, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

 (Tài liệu tuyên truyền về một số công ước nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn);

3. Hình thức

- Tổ chức Tuần lễ cao điểm bằng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Khoa;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Bộ luật Dân sự cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần đưa các quy định của Bộ luật vào cuộc sống, trong thời gian từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/11/2016;

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với sinh viên thông qua tuần lễ sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa và qua các buổi sinh hoạt lớp;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức,người lao động thông qua các buổi họp khoa, sinh hoạt chi bộ;

- Hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao đông, sinh viên tra cứu các văn bản pháp luật; cử cán bộ giải đáp những thắc mắc cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Khoa

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Khoa.

- Xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2016 gửi về Trường.

2. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên

Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng hình thức, nội dung kế hoạch của đơn vị; tổ chức việc quán triệt và tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên kế hoạch triển khai tại Kế hoạch này;

- GVCN có trách nhiệm phổ biến triển khai nội dung Kế hoạch Ngày pháp luật năm 2016 đến toàn thể sinh viên của Khoa;

- Văn phòng Khoa đưa thông tin Kế hoạch Ngày pháp luật năm 2016 lên Website và cung cấp một số nội dung về các văn bản pháp luật trên Website của Khoa.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPK;.

 

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

TS. Trương Hà Hải